Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka NewU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-966, ul. Prozy 27 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 447585, NIP: 6762461323, REGON: 122761339
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną:iod@newu.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – realizacji usług medycznych

b)na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO – wykonania umowy zawartej z Pacjentem – przez okres obowiązywania umowy;

c)na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO – wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. dla celów administracyjnych, ewidencyjnych, podatkowych, archiwizacyjnych – w okresie koniecznym dla realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów prawa;

d)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust.2 lit. c) RODO – ochrony żywotnych interesów Pacjentów lub innych osób fizycznych np. w zakresie ochrony integralności fizycznej lub życia osoby, której dane dotyczą – w okresie koniecznym dla podjęcia interwencji;

e)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w celu dochodzenia roszczeń – przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń powstały

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty zewnętrzne z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  4. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu bezpiecznego wykonania zabiegu. Odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.
  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.